اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - -
تاریخ فارغ التحصیلی : 1388/02/17
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/9/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/9/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ??????? ????? ?????? ???? ? ????? ????? ??? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ????? ????? ?????
سمت های شغلی :
توضیحات : ???? ?? ??????? ? ????? ????? ??? ??????? ??????? ? ???? ????????? ???? ?????? ?????????