اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????? ?????? - ????? ????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1387/06/19
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1382/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/7/1
استان محل اشتغال : ???????
شهر محل اشتغال : ????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :