اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ?????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/5/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/8/18
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ??? ?????-?????? ????? ????? ? ????? ???? ????? ? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????
سمت های شغلی : ????? ??? ????? ????? ? ???????
توضیحات :