اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ???????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/10/07
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ???? ??????? ????? ???? ? ??? ? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ????? ?????? ? ????????
سمت های شغلی : ????? ????
توضیحات :