اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ???????? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ???????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/9/9
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/9/9
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ??????? ???? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ???? ????
سمت های شغلی : ????? ??????? ? ?????
توضیحات :