اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/11/31
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/11/31
استان محل اشتغال : ???????? ? ???????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ????? ???? ???
سمت های شغلی : ????? ???
توضیحات :