اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ?????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/08/10
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/6/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/6/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ??????? ? ?????? ???? ????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ?????? ????? ?? ? ????????? (??????)
سمت های شغلی : ??????? ????? ??? ??????? ? ???????
توضیحات :