اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ??? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/2/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/2/20
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ??? ?????? ???????? ??????? ?????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????
سمت های شغلی : ??????
توضیحات : ????? ???? ???????? -???????? ?????? ?????? ?????? ???? ? ????