اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ?????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/5/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ?????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ?????? ???? ????? ???? ?????
سمت های شغلی : ??????
توضیحات :