اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??????? ?????
مقطع : ??????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? ???????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1388/09/09
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/1/6
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/1/6
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ?????.????? ? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????
سمت های شغلی : ????? ?????
توضیحات :