اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??????-?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/10/22
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/7/11
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/7/11
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ???? ???? ??? ?????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ?????? - ???? ?????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات :