اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ????? ????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??????-?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/10/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/10/1
استان محل اشتغال : ???
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ? ?????? -?? ???? ? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??? ? ????? ????
سمت های شغلی : ???? ?????
توضیحات :