اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ??????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ??????????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/02/09
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/1/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/1/20
استان محل اشتغال : ???????? ? ???????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ????? ? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ????? ????? ????
سمت های شغلی : ???????? ? ??? ???? ?????
توضیحات : ?? ????? ????? ??? ????? ???? ???? ?????