اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ????? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : --??????? ??????? ???? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/09/22
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/3/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ???
سمت های شغلی : ??????
توضیحات :