اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/10/12
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/10/12
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ???? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ??? ????? ??????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات :