اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --??? ? ????? ???? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1388/11/21
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/7/7
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/7/7
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ?? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ????? ???
سمت های شغلی : ????
توضیحات :