اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1386/9/9
استان محل اشتغال : ???????? ? ???????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ??????? ????????? ? IT
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ??????? ???????? ? ???????
سمت های شغلی : ??????? ????????? ? IT
توضیحات :