اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ??????????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --???? ??????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/29
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ?? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ????? ???? ??? ??????? ??????
سمت های شغلی : ???? ?? ???????
توضیحات :