اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ????? ???
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??? ????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/06/21
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????? ???
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات : ????? ??????? ???? ????? ??? ????? ?? ??????? ???? ?????? ???? ???? ???? ????