اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/12/23
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1387/1/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/1/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ?????? ??????? ? ??????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ????
سمت های شغلی : ?????? ??? ? ?????????- ???? ??? ? ?????????
توضیحات : ?? ????? 87/1/1 ????? 90/12/29 ?? ???? ???? ???? ?????? ????? ? ??? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ???????? ????? ???? ????? ??.?? ??? ???? ????? ?? ??????? ???? ??? ???? ? ???? ??? ?????