اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??????? ?????? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1368/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1368/7/1
استان محل اشتغال : ????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???? ??? ??? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ????? ????? ?????/???? ??? ? ??? ????? ?????
سمت های شغلی : ???? ??????? ??????
توضیحات : ??????? ??????? ??? 1368 ?? ???? ??? ??????