اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??? ????? ??????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??? ?????? ? ?????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/11/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/11/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ???? icaps
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? 21 ???? ?????
سمت های شغلی : ??????? ???.??????? ???.?????? ?????? ???
توضیحات :