اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ????? ???
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??? ?????? ? ?????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/7/1
استان محل اشتغال : ???????
شهر محل اشتغال : ---
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ????-????
توضیحات :