اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ??????? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1376/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1376/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ?? ? ?????? ????? ?????? (( ???? ))
سمت های شغلی : ????? ??????? ???? ??? ?? ? ?????? - ???? ? ?????? ????? ??? ?? ? ??????
توضیحات :