اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???? ??? ??? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ?????? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1378/1/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/1/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات :