اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ?????? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --??? ? ????? ???? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/12
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ????
توضیحات : ???? ?? ????? ?????? ???????