اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ??????? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/07
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/11/12
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/9/12
استان محل اشتغال : ???
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??????
سمت های شغلی : ?????? ????? ?????? ? ????????
توضیحات :