اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ??????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --???? ??????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/10/07
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/7/4
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/7/1
استان محل اشتغال : ???????? ? ???????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ??????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :