اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???? ??? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???????????? -?????????-???????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :