اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????? ???
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --??????? ??????? ???? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/27
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/7/18
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1396/2/26
استان محل اشتغال : ????????
شهر محل اشتغال : ????????
عنوان شغل : ?????? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی : ???? ??????? - ??????? ? ???? GIS - ??????? ????? - ??????
توضیحات :