اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ????????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??????-?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/07/18
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/3/30
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/3/30
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ????? ? ??????? ???? ??? ??? ? ????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???????? ????
سمت های شغلی : ???? ????
توضیحات :