اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : غلامحسين حسيني لقب
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/03
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/11/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/11/1
استان محل اشتغال : بوشهر
شهر محل اشتغال : بندر گناوه
عنوان شغل : كارشناس شهرسازي و GIS
نام سازمان یا محل اشتغال : شهرداري بندرگناوه
سمت های شغلی :
توضیحات :