اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???????? ????? ???
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --??????? ??????? ???? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/03
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/11/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/11/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ???? ?????
عنوان شغل : ??????? ??????? ? GIS
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ?????????
سمت های شغلی :
توضیحات :