اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : امير زاهدي يگانه
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/13
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/4/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/4/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارشناس برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد
نام سازمان یا محل اشتغال : شهرداري اصفهان
سمت های شغلی : كارشناس
توضیحات :