اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مجيد غلامي هكاني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/8/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/8/1
استان محل اشتغال : فارس
شهر محل اشتغال : جهرم
عنوان شغل : كارشناس پست انتقال
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت برق منطقه اي فارس
سمت های شغلی :
توضیحات :