اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : علي رضا بهادراني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي الكترونيك
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/12/22
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/3/27
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/2/7
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : برق كار خودرو
نام سازمان یا محل اشتغال : نمايندگي مزدا 1411
سمت های شغلی : برق كار
توضیحات :