اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : سيدجواد حسيني كوهانستاني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي الكترونيك
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/08/07
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارشناس خط توليد
نام سازمان یا محل اشتغال : صنايع الكترواپتيك
سمت های شغلی : كارشناس
توضیحات :