اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/11/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/11/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?? ????? ?? ??????
سمت های شغلی : ??????
توضیحات : ?????