اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ?????????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ???? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/02/14
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/7/6
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/7/6
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ?????
سمت های شغلی : ?????
توضیحات :