اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???? ???
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/04/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/4/26
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/7/25
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??????
سمت های شغلی : ????? ???????-?????? ??? ???????
توضیحات :