اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/06/04
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/6/25
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/6/15
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ??????? ? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ?????
سمت های شغلی : ??????? ? ???? ????? ????
توضیحات :