اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??? ????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/10/12
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/10/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/10/15
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ???? ?????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ?????? ????(????)
سمت های شغلی : ??????? ??? (?????????? ? ????? ???? ? ...)
توضیحات : ???? ????? ????? ?? ???? ? ????? ???? ? ???? ? ????? ???? ?????? ????? ??? ???? ??? ?????? ? ???? ??????? ???? ? ... ?? ??? ???? ????? ??????