اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??????? ?????? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/12/02
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/2/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/2/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????? ???
عنوان شغل : ???? ????? ???? ? ?????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ???? ??? ????
سمت های شغلی : ???? ????? ???? ? ?????????
توضیحات :