اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??? ????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/11/09
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1379/12/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/1/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ? ????? ????????? ????? ????? ? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????
سمت های شغلی : ???? ????
توضیحات : ????? ?????? ????? MDF ?? ????. ?????? ? ????? ? ???????? ? ?????????