اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???????? ????? ??????????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??? ????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/06/28
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/1/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/1/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ????? ??? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???????? ??? ??? ????
سمت های شغلی :
توضیحات :