اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????? ????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ?????? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/7/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/7/20
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ??? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??? ? ??? ?????? ????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :