اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ?????? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/30
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??? ???????
سمت های شغلی : ???? ??? ????????????? ?????? ????
توضیحات : ??????? ???? ??? ??? ??????/????????( ??????? ???? ??????)