اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??????? ?? ???
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??? ?????? ? ?????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/08/08
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/8/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ??? ??????? ??????
سمت های شغلی : ??????
توضیحات :