اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????? ?? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ?????? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/12/21
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ???? ????? ??? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??? ???????
سمت های شغلی : ???? ?????
توضیحات :