اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ??? ?? ????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??? ?????? ? ?????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/12/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1384/5/6
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/8/1
استان محل اشتغال : ???????? ? ???????
شهر محل اشتغال : ????
عنوان شغل : ???? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ?? ? ????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات :