اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ????? ???? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ???? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/3/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1386/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ???? ???
عنوان شغل : ?????? ??????? ?????????? ??? ??? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??? ??? ??????
سمت های شغلی : ?????? ??????? (????? ??????)
توضیحات : ??????? ???? ??????? ??????? ????? ????? ???? ????? ?????93